ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a Csillagtúra Panzió - (3300 Eger, Galagonyás u. 8.) - a szálláshelyet működtető gazdasági társaság, a Zimmer Feri Kft - a továbbiakban: Szolgáltató - (székhely: 3300 Eger, Galagonyás u. 8.) - elszállásolási szerződést köt Vendégeivel. (A továbbiakban: Szerződés)

1.2. Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek. Amennyiben külön, speciális megállapodások megkötésére kerül sor utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel, úgy ezen megállapodásokban kifejezetten utalni kell az ÁSZF szabályainak mellőzésére. Ennek hiányában az ÁSZF-nek az egyedi megállapodással nem ellentétes rendelkezései alkalmazandók.

2. Szerződő felek

2.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen - amennyiben a szerződéskötésre vonatkozó feltételek teljesülnek, azaz rendelésre és visszaigazolásra kerül sor -, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1. A Vendég írásbeli (telefax, e-mail, stb.) ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége a szabad helyek értékesítését követően megszűnik.

3.2. A Szolgáltatónak jogában áll foglalót kérni a Vendégtől, melynek mértéke 25-100%, (időszaktól és ártípustól függően) melyről a Vendég részére, a foglaló megérkezésének napjával számlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá.

3.3. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának, a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, (ide taroznak a Szolgáltató honlapjáról indított online foglalások is) – foglaló megfizetésének kikötése esetén ezen felül a foglaló hiánytalan megfizetésével - jön létre, és ez írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.4. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek, kivételt képeznek az utcáról betérő (walkin) szállóvendégek.

3.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.6. Ha a Vendég – a saját érdekkörében tartozó okból - a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.7. Az Csillagtúra Panzióba történő érkezés-távozás:

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától 20:00 óráig lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. 20:00 óra utáni érkezés esetén, a Szállásadó felárat számolhat fel, melynek mértéke, a foglalás első vendégéjszakájának 50%-a, de legalább összesen 10.000 Ft. 22:00 óra után a Szállásadó nem köteles vendéget fogadni, ebben az esetben a Vendég, meg nem érkezettnek minősül, és a Szállásadó az arra vonatkozó lemondási feltételek szerint járhat el.

3.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

3.9. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

4. Az elszállásolás meghosszabbítása

4.1. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

4.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

5. Árak

5.1. A szálláshely mindenkori listaárai a recepciós pulton és a szálláshely honlapján kihelyezésre kerülnek.

5.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálláshely honlapján, a (www.csillagturapanzio.hu) találhatók.

5.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a hotel recepcióján.

5.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit – az árlistában megjelölt áron felül - a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

6. Lemondási feltételek

6.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

6.2. Standard árak esetén: Az érkezést megelőző 14. napig a szállás lemondható, módosítható, ezt követően történő lemondás, vagy meg nem érkezés esetén a teljes szállásdíj kerül felszámításra. Az érkezést megelőzően kifizetett díj foglalónak minősül, így azt a Szállásadó nem köteles visszafizetni.

6.3. Non-refundable (nem-visszatérítendő) árak esetén: Ebben az esetben a Vendég, a kedvezőbb ársávot választotta, ahol a Szállásadó a teljes szállásdíj kifizetését kérheti, a foglalást követő 3. munkanapig. A foglalás nem módosítható, lemondás esetén a teljes szállásdíj kerül felszámításra.

6.4. Kuponok/utalványok/bónuszok esetén: az időpont egyeztetését követően a Vendég lemond a 14. napos visszavásárlási jogáról, így ebben az esetben, a kupon/utalvány/bónusz árát visszafizetni nem tudjuk. Az érkezést megelőző 14-ik napon belüli, lemondás, vagy meg nem érkezés esetén, amennyiben a kupon/utalvány/bónusz ára, az esetleges felárakkal együtt nincs teljes egészében kifizetve, úgy az, a fennmaradó rész mértékéig fizetési kötelezettséggel jár, illetve annak időpontja nem módosítható. Az érkezést megelőző 14-ik napig az érkezés időpontja, a szabad helyek és a lejárati idő függvényében módosítható, de nem visszavásárolható. Lemondást és módosítást csak írásban fogadunk el.

6.5. Ha a vendég a szálláshelyre megérkezik, a szállásdíjat hiánytalanul megfizeti, és a szobát elfoglalja, az ezt követően a vendég által tett megalapozatlan panasz és a szálláshely elhagyásának bejelentése esetén a vendég által kifizetett teljes összegű szállásdíj a szálláshelyet illeti meg.

7. Fizetés módja, garancia

7.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve átutalással.

7.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a Zimmer Feri Kft. bankszámláján – mindenféle levonás nélkül - jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

8. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

8.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;

- a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, a Szolgáltató alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

- a Vendég fertőző betegségben szenved;

- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglalóra vonatozó fizetési kötelezettségét a Szolgáltató visszaigazolásában meghatározott időpontig;

8.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés "vis major" (pl. háború, tűz, árvíz, szálláshelyre behurcolt fertőzés időjárásbeli olyan viszontagság, amely az utazást ellehetetleníti, víz-, földgáz-, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése) okokból nem teljesül, a szerződés automatikusan megszűnik.

9. Elhelyezési garancia

9.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

9.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy – ennek hiányában - magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

9.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet. Amennyiben a Vendég a helyettesítő szálláslehetőséget annak ellenére nem fogadta el, hogy az megfelel a 9.2 pont szerinti követelményeknek, úgy a már megfizetett szállásdíj visszafizetésén kívül egyéb igénnyel a Szolgáltatóval szemben nem élhet.

10. A Vendég jogai

10.1. A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

10.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A panaszt a Szolgáltató recepcióján lehet benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe foglalni. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére.

11. A Vendég kötelességei

11.1. A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor esedékes.

11.2. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

11.3. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

11.4. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a panzió nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A szálláshely alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a panzió területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a panzió üzemeltetőjét, az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. A Csillagtúra Panzió rendelkezik dohányzásra kijelölt hellyel, melyről a recepciós a Vendég részére tájékoztatást nyújt.

A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft külön takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben. A Tűzvédelmi utasítás megszegéséből adódó károkat, annak kapcsán felmerülő költségeket a Vendég köteles megtéríteni. Az épület valamennyi helyisége tűz- és füstérzékelővel felszerelt, a dohányzásból és egyéb gondatlanságból okozott tűzvédelmi riasztás költségét, az azt okozó vendég köteles megfizetni, melynek összege 50.000 Ft.

11.5. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

11.6. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

11.7. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a recepción, és minden szükséges adatot a hotel rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

11.8. A Vendég kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálláshely közös használatú területein (kivéve mellékhelyiségek) a Szolgáltató vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kerülnek törlésre.

11.9. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a hotel épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

11.10. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.

12. Állatok behozatala

12.1. Háziállatot a szálláshelyen csak előzetes, írásban történt egyeztetést követően fogadunk.

13. A Szolgáltató jogai

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt.

13.2. A 13.1 pont szerinti zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet.

13.3. A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepciós szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

14. A Szolgáltató kötelezettségei

14.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

14.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

14.3. A szálláshelyen belüli területen Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű zenehallgatást.

15. Az adatkezelés biztonsága

15.1. A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

15.2.1. Az adatkezelés célja: a szállodába való bejelentkezéskor a vonatkozó szabályok (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról) értelmében szükségünk lesz Öntől/Önöktől néhány adatra (név, cím, személyi ig. szám, születési dátum stb.).

15.2.2. A weboldalon a látogató email hírlevél-regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez: név, e-mail cím, kezelésének célja a felhasználóval való kapcsolattartás, az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti/havi hírlevél értesítések küldése. A felhasználó leiratkozni a "Leiratkozás" gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül.

15.3. Az adatkezelés időtartama: a felhasználó által megadott további személyes adatokat (név, e-mail cím) a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a e-mail címen, Pap Győző vezetőnek címezve lehet bejelenteni.

15.4. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Kivételt képez ez alól, ha a Vendég nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, és a Szállásadó követeléskezelőhöz fordul igényérvényesítés céljából.

15.5. Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

15.6. Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
15.7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

16. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

16.1. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért, amelyet a megszálló Vendégdolgainak, megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

16.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy amelyeket a Vendég maga okozott.

16.3. A Szolgáltató megfelelő tábla kihelyezésével kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

16.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

16.5. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredőkárokért.16.6. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és mindenszükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káresetkörülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.16.7.A kártérítés mértéke a Ptk. 6:369. § alapján legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

17. A vendég betegsége, halála

17.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatásigénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

17.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.18. Titoktartás

18.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szólótörvény szabályainak megfelelően eljárni.

19. Vis major

19.1. Azon előre nem várható ok, vagy körülmény (például; pl. háború, tűz, árvíz, szálláshelyre behurcolt fertőzés időjárásbeli olyan viszontagság, amely az utazást ellehetetleníti,víz-, földgáz-, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a félnem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredőkötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni.

19.2. Vendég és Szolgáltató külön megegyeznek, hogy a COVID-19 világjárvány miatti esetleges korlátozó intézkedések, a 2020.03.11. után (Magyarországon hirdetett vészhelyzet, illetve a WHO világjárvánnyá nyilvánítás) létrehozott-, vagy módosított szobafoglalások és kuponvásárlások esetén, nem tekinthető előre nem előre nem várható eseménynek, így a felek nem tekintik azt vis maior helyzetnek. Ilyen foglalások esetén a kuponok felhasználási határideje nem módosítható, illetve esetleges korlátozás miatti lemondás esetén, a lemondási feltételek az irányadóak.

20. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

20.1. A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálláshely található.

20.2. Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban az Egri Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén az Egri Törvényszék – a kizárólag illetékes.

20.3. A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.


3300 Eger, Galagonyás utca 8.
Minden jog fenntartva 2023
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el